Doelstelling

De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier.

Geschiedenis

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Nederland, werd op initiatief van een zevental vooraanstaande burgers van Haarlem als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht in 1752, met als doel ‘het bevorderen van de wetenschap’ in de ruimste zin. Aanvankelijk was de belangrijkste activiteit het uitschrijven en honoreren van prijsvragen inzake actuele wetenschappelijke vraagstukken. De Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Hodshon Huis, Spaarne 17, te Haarlem, recht tegenover haar goede buur Teylers Museum. Het predikaat Koninklijk werd verleend ter gelegenheid van haar 250-jarig bestaan in 2002.

Structuur

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent vanouds een tweeledige structuur: enerzijds een college van besturende en in de wetenschap geïnteresseerden (directeuren genaamd, thans ca 380) en anderzijds een groep van wetenschappelijke werkers (leden genoemd, thans ca 480 hoogleraren), die verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke activiteiten van de Maatschappij. Deze tweedeling is tot op de huidige dag gehandhaafd. Om contact met buitenlandse geleerde genootschappen te onderhouden worden, op persoonlijke titel, wetenschappers uit andere landen als buitenlandse leden opgenomen. Hun aantal bedraagt momenteel 40.

Prijzen

Prijzen vormen van oudsher de core business van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Hollandsche Maatschappij levert onafhankelijke juryleden voor de beoordeling van wetenschappelijke prestaties. Prijzen en stipendia worden toegekend op allerlei niveau, van profielwerkstukprijzen, via scriptieprijzen en promotieprijzen, tot oeuvreprijzen. Jaarlijks worden meer dan 100 prijzen uitgereikt tijdens feestelijke en inspirerende bijeenkomsten in het Hodshon Huis.

De Prijsvraag traditie is - in een nieuw jasje - in ere hersteld. Sinds 2010 schrijft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks in samenwerking met NRC een essaywedstrijd uit over een actueel onderwerp. De bekroonde essays worden gebundeld in een boekje.

De prijzen en stipendia worden financieel mogelijk gemaakt door donaties van bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen. Een overzicht van prijzen, stipendia en sponsors vindt u onder de knop Prijzen. 

Lezingen, symposia en publicaties

Binnen de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen vindt uitwisseling van gedachten onder meer plaats door lezingen en informele onderlinge contacten. Standaard worden er driemaal per jaar lezingen gehouden: de Winterlezing - door één der directeuren, de Haarlemse Voordracht - door één der leden, en de Herfstlezing - twee korte lezingen door een directeur en een lid. Een groot aantal van deze lezingen is gepubliceerd.

Sinds 2005 organiseert de Maatschappij ieder jaar de Jan Brouwer Conferentie over een multidisciplinair maatschappijgericht onderwerp. De verslagen van deze conferenties worden ook gepubliceerd.
De 2-jaarlijkse Spaarnelezing, geïntroduceerd in 2015, is een initiatief van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Teylers Museum, met als doel wetenschappelijke onderwerpen te delen met een breed publiek.
Nieuw in 2017 zijn debatbijeenkomsten over actuele maatschappelijke vraagstukken, waarvan er twee hebben plaatsgevonden.
Hiernaast worden incidenteel wetenschappelijke lezingen en debatten georganiseerd, veelal in samenwerking met bevriende organisaties, recentelijk bijvoorbeeld met het Koninklijke Wiskundig Genootschap, de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de Nederlandse Wetenschapsagenda. 

Een overzicht van alle publicaties vindt u onder de knop KHMW/Publicaties.

Fondsen en stichtingen

Door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden drie stichtingen (Stichting Jan Brouwer Fonds, Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds) en zes fondsen op naam (Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, Fonds Van der Knaap, Dr. W.J.E. Voet Fonds, Mr. J.C. Baak Fonds, De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds en Wim Drees Fonds) beheerd waarover meer kunt lezen onder de knop KHMW/Fondsen en Stichtingen.

Jaarverslag en financiële verantwoording

De jaarverslagen van de Hollandsche Maatschappij zijn prachtig geïllustreerd en omvatten naast een verslag van activiteiten en prijzen en een weergave van bijeenkomsten, vele lezenswaardige artikelen. Het meest recente jaarverslag is hieronder in te zien. Eerdere jaarverslagen zijn te downloaden onder de knop KHMW/Publicaties.

Jaarverslag 2018

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Meer financiële informatie staat in het jaarverslag. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat.

Financieel Overzicht KHMW 2018

Bestuur

Het bestuur van de KHMW bestaat uit Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter, Prof. mr. dr. M. (Madeleine) de Cock Buning, ondervoorzitter, Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester, Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA, Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel en Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell. Informatie over de samenstelling van het secretariaat en adresgegevens vindt u onder de knop Contact.


Protector

Z.M. Koning Willem-Alexander is protector van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Daarmee is een lange traditie voortgezet die de band tussen de Hollandsche Maatschappij en het Huis van Oranje bevestigt.

Nationale DenkTank

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent sinds 2007 een intensieve samenwerking met Stichting de Nationale DenkTank. De alumni van de NDT worden betrokken bij de activiteiten van de Hollandsche Maatschappij en omgekeerd worden directeuren en leden van de Hollandsche Maatschappij betrokken bij de activiteiten van de NDT. Zo presenteert de NDT elk jaar in oktober bij het Expertforum in het Hodshon Huis zijn eerste analyses aan experts uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap en verzorgen leden van de NDT enkele keren per jaar een voordracht of kritische reflectie bij een symposium of prijsuitreiking.

Publieke waarden en AI


Publieke waarden en AI: hoe ziet Nederland er in 2040 uit? 
Artificial Intelligence is een verrijking van ons leven. De mogelijkheden lijken eindeloos en het kan de samenleving dienen. Desalniettemin hebben we ook wetgeving nodig. In welke mate en op grond waarvan baseren we deze wetgeving? We willen namelijk niet in de autoriteitskramp schieten en innovatie in de weg staan. Eén van de belangrijkste vragen in het huidige debat is: hoe kunnen we de potentie van AI realiseren zonder afbreuk te doen aan onze publieke waarden. Dit zijn precies de zaken waar de Nationale DenkTank 2019 over heeft nagedacht. Lees nu de column van Elsbeth van den Hazel, deelnemer NDT 2019, die zij hield bij het ECP Jaarcongres op 14 november 2019.

Royal Holland Society of Sciences and Humanities

The Royal Holland Society of Sciences and Humanities was established in 1752 by seven distinguished burghers of the city of Haarlem, in the then Republic of the United Provinces of the Netherlands, in order to promote science (in the broadest sense, including the ‘arts’). It is the oldest learned society in the country today and is constituted as a dual body comprising approximately 380 science promoters (known as directors) and about 480 scholars (known as members), drawn from the natural sciences, the humanities and the social sciences. Links with institutions outside the Netherlands are maintained - on a personal basis - by the appointment of foreign members, currently numbering about 40 persons.

Thanks to its unusual structure, the Society can act as an effective meeting place for leading persons from within and outside academia. It is also in a unique position to provide independent judgement in many fields and does this by serving in the review process for a number of prestigious awards and fellowships. The awards and scholarships are financed by donations from companies, foundations, funds and societies.

Within the Royal Holland Society, exchange of thoughts takes place through lectures and informal interactions. Recurring lectures are held three times a year: the Winter Lecture - by one of the directors, the Haarlem Presentation - by one of the members, and the Autumn Lecture - two short lectures by a director and a member. A large number of these lectures have been published.

The 2-yearly Spaarne Lecture, introduced in 2015, is an initiative of the Royal Holland Society together with its good neighbor Teylers Museum, to share scientific topics with a broad audience. In addition, incidental scientific lectures and debates are organized, often in collaboration with connected organizations.

In 1841 the Society acquired the palatial Hodshon House on the river Spaarne in Haarlem. It was built in 1795 in the eclectic style of that period and has served as its seat ever since.