Fondsen en Stichtingen

Door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden zes Fondsen op Naam beheerd: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het Van der Knaap Fonds, het Mr. J.C. Baak Fonds, het De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds en het Wim Drees Fonds. 
Vanuit het Langerhuizen Fonds en het Voet Fonds worden stipendia toegekend: Lees meer
Vanuit het Van der Knaap Fonds Lees meer, het Baak Fonds Lees meer en het De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds Lees meer worden prijzen toegekend.
Over het Wim Drees Fonds vindt u informatie onderaan deze pagina en via de link: WDS

Daarnaast beheert de KHMW drie zelfstandige Stichtingen: de Stichting Jan Brouwer Fonds, de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en de Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds. Deze stichtingen worden meteen hieronder toegelicht.

Ir. L.E.J. Brouwer

Stichting Jan Brouwer Fonds

Opgericht 28 januari 1997

Doelstelling en beleidsplan

Het Jan Brouwer Fonds, genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer, oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.

Conferenties

Ter uitvoering hiervan organiseert het Jan Brouwer Fonds periodieke conferenties over maatschappelijk relevante problemen rond vergrijzing en de verhouding tussen de verschillende generaties. Voor deze Jan Brouwer Conferenties worden zowel wetenschappers als bestuurders en politici uitgenodigd. De tijdens de conferenties gepresenteerde voordrachten worden gepubliceerd. De publicaties zijn in te zien onder de knop KHMW/publicaties.

Het thema van deze conferenties wordt vanaf 2018 gekoppeld aan het thema van de nieuwe Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving.

Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving

Deze prijs van 100.000 Euro die in 2017 voor het eerst werd toegekend is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. Hierbij wordt gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk is onderbouwd en de mogelijkheid tot opschaling in zich draagt. Voor meer informatie zie de knop Prijzen op deze website.

Jan Brouwer Scriptieprijzen

Met ingang van 2015 worden vanuit het Jan Brouwer Fonds scriptieprijzen in de geestes- en maatschappijwetenschappen gefinancierd. Er zijn acht jaarlijkse prijzen voor masterstudenten in de disciplines Filosofie,  Religiewetenschappen, Taal- en Literatuurwetenschappen, Geschiedenis, Rechtswetenschappen, Economische wetenschappen, Maatschappijwetenschappen (in engere zin) en Menswetenschappen. Meer informatie vindt u onder de knop Prijzen.

Nationale DenkTank

Het Jan Brouwer Fonds ondersteunt sinds 2007 het alumninetwerk van de Nationale DenkTank financieel in haar activiteiten, die nauw aansluiten bij zijn doelstelling en die van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Jan Brouwer leerstoel

Ter bevordering van het bereiken van zijn doel financierde het Jan Brouwer Fonds van 2012 tot en met 2016 tevens een bijzondere leerstoel “Voorkoming, gevolgen en aanpak kindermishandeling” aan de Vrije Universiteit. Deze leerstoel werd bezet door Prof. dr. L.R.A. (Lenneke) Alink.

Bestuur

Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter
Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester
Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, secretaris
Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman
Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep
Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel
Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell

Adviesraad

De heer R.H.M. (Robert) Brouwer
Drs. K.S.M. (Karin) Jurgens
Dr. A.A. (Adriaan) Voors

De leden van het bestuur en de adviesraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting. 

Financiële verantwoording

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht JBF 2017

Correspondentie- en bezoekadres

Stichting Jan Brouwer Fonds
Spaarne 17
2011 CD Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl

Bankrelatie NL49ABNA0561115966
RSIN/fiscaal nummer 806879208
Kamer van Koophandel 41216868

dr. Saal van Zwanenberg

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

Opgericht 17 april 1964

Doelstelling en beleidsplan

In de loop van 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW.  Deze stichting heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten. De stichting is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg.

In het jaarverslag 2014 van de KHMW verscheen onderstaand artikel over de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en het leven van Salomon van Zwanenberg.

Jaarverslag KHMW 2014 De Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

Onder de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden twee soorten prijzen toegekend:

Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs

De prestigieuze Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als oeuvreprijs voor een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. De prijs bedraagt 25.000 Euro en wordt al vanaf 1964 uitgereikt. De eerste prijsuitreiking - na de overgang naar de Hollandsche Maatschappij - vond plaats in 2015.

Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen

Jaarlijks, in 2016 voor de eerste keer, worden er vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting onderzoeksprijzen voor masterstudenten beschikbaar gesteld, op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat.

Meer informatie over deze prijzen vindt u onder de knop Prijzen op deze website.

Bestuur

Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter
Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris
Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester
W.N.G.M. (Willem) de Laat MD PhD
Prof. dr. W.J. (Joost) Schudel

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Financiële verantwoording

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht SvZ 2017

Correspondentie- en bezoekadres

Dr. Saal van Zwanenberg Stichting
Spaarne 17
2011 CD  Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl

Bankrelatie NL49ABNA0561115966
RSIN/fiscaal nummer 816692750
Kamer van Koophandel 41080910

Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds

Opgericht 14 april 2017

Doelstelling

De Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds is erfgenaam van de nalatenschap van Prof. dr. W. Eizenga, overleden op 14 april 2017. De  nalatenschap is in 2017 aanvaard.

Door het bestuur van de Stichting zal een wetenschappelijke raad worden benoemd en zal met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een overeenkomst worden aangegaan voor administratieve en organisatorische ondersteuning.

Het doel van de Stichting is jaarlijks studie- en/of reisbeurzen toe te kennen aan Nederlandse recent afgestudeerden voor het volgen van post-graduate studies aan Amerikaanse universiteiten op het gebied van economie en/of business administration. De voorwaarden voor toekenning zullen in overleg met de nog te benoemen wetenschappelijke raad nader worden uitgewerkt, maar houden tenminste in dat de betreffende studenten verantwoording afleggen over de besteding van de toegekende gelden en inhoudelijk verslag doen over hun verblijf en studievorderingen.

Beleidsplan

In 2018 wordt een reglement opgesteld voor de toekenning van de beurzen. Dit reglement komt op de website van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te staan. Hierbij zal tevens informatie worden verstrekt over het selectieproces (aanmeldtermijn, vereisten voor aanvragen, hoogte van de beurzen, samenstelling van de selectiecommissie). De gedachte is jaarlijks meerdere beurzen toe te kennen.

Dit beleidsplan betreft het opstartjaar van de Stichting. Het doel is de eerste beurzen in 2018/2019 toe te kennen. In 2018 volgt na overleg van bestuur en wetenschappelijke raad een verder uitgewerkt beleidsplan.

Financiële verantwoording

De nalatenschap, van ca. 2,4 mln euro, vormt het vermogen van de Stichting. Het vermogen wordt beheerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op gelijke wijze waarop zij fondsen en stichtingen van zichzelf en anderen beheert. Het doel is het jaarlijkse rendement op het vermogen in principe volledig te besteden aan de toekenning van beurzen volgens de doelstelling van de Stichting. Er zullen niet actief verdere fondsen worden geworven. Het streven is jaarlijks voor een bedrag van 100.000 à 200.000 Euro aan beurzen toe te kennen. Volgens het testament hoeft het vermogen niet noodzakelijk in stand te worden gehouden.

Bestuur

Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, voorzitter
Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, ondervoorzitter
Mr. R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck, penningmeester
Jkvr. mr. P. (Pauline) van Lennep
Jhr. drs. R.M.M. (René) van Rijckevorsel
Jhr. mr. A.A. (Albert) Röell

Selectiecommissie KHMW Eizenga Beurzen

Prof. dr. P.L.C. (Paul) Hilbers
Drs. D.S. (Dirk Simon) Buytendorp
Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA

De leden van het bestuur en de selectiecommissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording vindt u meteen hieronder.

Financieel overzicht EvO 2017

Correspondentie- en bezoekadres

Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds
Spaarne 17
2011 CD Haarlem
Tel. 023 5321773
E-mail secretaris@khmw.nl 

Bankrelatie NL49ABNA0561115966
RSIN/fiscaal nummer 857607522
Kamer van Koophandel 68822316

Wim Drees Fonds

De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën - opgericht in 2002 als rechtsopvolgster van de in 1968 opgerichte Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) en de Nederlandse Vereniging voor Openbare Financiën (NVOF) - heeft op 1 juli 2017 haar gehele vermogen, papieren en digitale archief overgedragen aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Onder de KHMW wordt het vermogen aangewend volgens de oorspronkelijke doelstellingen van de Wim Drees Stichting, de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid. De KHMW heeft als nauw verwante doelstelling de wetenschappen te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving.

Het vermogen van de Wim Drees Stichting is bij de KHMW ondergebracht in een fonds op naam: het Wim Drees Fonds. In de overeenkomst betreffende het Wim Drees Fonds is de doelstelling van het nieuwe Fonds vastgelegd, te weten "de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk debat op het gebied van de openbare financiën en het overheidsbeleid”. Dit zal in eerste instantie gebeuren door de organisatie van twee bijeenkomsten per jaar voor belangstellende burgers en geïnteresseerde beleidsmakers met maximaal 150 deelnemers, waarvan één in Den Haag in het najaar, ter gelegenheid van het verschijnen van de rijksbegroting voor het daaropvolgende jaar, en één in Haarlem bij de KHMW.
Over de vanuit dit fonds te financieren activiteiten wordt het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen geadviseerd door een Wetenschappelijke Adviesraad. De samenstelling van deze raad is, met ingang van september 2017: Prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma, Prof. dr. F.A.G. (Frank) den Butter, Dr. S. (Sandra) Phlippen en Drs. P.M. (Michiel) Sweers.

Overzicht bijeenkomsten sinds de overgang naar de KHMW

Belast beleid, 2017-2021, 29 november 2017 in de Rijksacademie in Den Haag. Sprekers Nout Wellink & Flip de Kam.

In 2016 verlaagde het kabinet Rutte-II de belastingen met ruim vier miljard euro. Door politieke onenigheid is deze budgettaire ruimte toen niet gebruikt als ‘smeergeld’ voor een ingrijpende vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Bouwstenen voor een eenvoudiger stelsel lagen opgetast in rapporten van de commissies Van Weeghel (2010) en Van Dijkhuizen (2012; 2013). Komt het kabinet Rutte-III met de vereenvoudiging van de belastingen een stap verder? En wat te denken van de fiscale blauwdruk uit het regeerakkoord?

De vergroening van het fiscale stelsel, 20 maart 2018, in het Hodshon Huis in Haarlem. Sprekers Reyer Gerlagh en Herman Vollebergh. (nadere informatie volgt)

De lezingen worden na afloop gepubliceerd op deze website onder de knop KHMW/Publicaties.

 

Achtergrond
In 2002 zijn de Stichting IOO en de NVOF samengegaan in de Wim Drees Stichting voor openbare Financiën. De stichting is vernoemd naar Prof. dr. Wim Drees (1922-1998), die werkzaam was in de theorie en de praktijk van de openbare financiën. Wim Drees stond ook aan de wieg van de Stichting IOO en het door deze Stichting sinds 1969 uitgegeven blad Openbare Uitgaven. De Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën heeft de publicatie van dit tijdschrift sinds 2003 voortgezet onder de naam Tijdschrift voor Overheidsfinanciën. Daarnaast is in de periode 2003-2014 het Jaarboek Overheidsfinanciën gepubliceerd en verschenen zes monografieën in de reeks Drees Forum.
Het digitale archief van de voormalige Wim Drees Stichting is te raadplegen via de site Wim Drees Fonds Archief.